Thursday, May 21, 2015

गुंतवळ!

गुंतवळ!
पेंगुळलेल्या एका संध्याकाळी
एकटाच मी हरवल्यागत टेकडीवर
भटकत होतो दिशाहीन
आकाशात काही पक्षी भिरभिरत होते,
वाट चुकल्यागत, एका दिशेने येत
होते आणि तिकडेच परत जात होते
मग मला आनंद झाला वाटले
आपण एकटेच नाही आहोत भरकटलेले,
हे पक्षी ही असावेत आपल्या सारखेच!
आपण आपल्या आयुष्याच्या
गुंतवळात अडकलो आणिक
तसेच आणखी काही बघितले की
असा आनंद होत असावा बहुदा
आणि जे गुंतवळातून बाहेर पडलेले
असतात ते दिसत ही नाहीत
आणि मग ती गुंतवळ आपला
पाश कधी अवळतात ते कळत नाही
आणि मग फक्त अधःपात, उदासिनता
सैरभैर मन आणि अर्थहीन आयुष्य
फक्त उरत साथीला!
म्हणून गुंतवळ दिसलं अस
की सावध व्हा,
मित्र मैत्रिणीत जीव लावा,
पुस्तक वाचा, गाणी ऐका, खेळा,
चित्र काढा, काहीतरी करा
आनंद देणार स्वतःला
आणि ती गुंतवळ मनातली
झाडून टाका, त्यांना
अक्राळ विक्राळ अजगर
बनून स्वतःला गिळून देऊ नका
आयुष्य नेहमीच सुंदर नसेल ही
कदाचित पण ते सुंदर करत
राहणं आपल आपणच हेच
ठीक आहे
नाही तर बघा त्या बिचार्‍या
“अरुणाच्या” आयुष्याकडे,
बिचरीला हे ही नाही करायला मिळालं,
जगण हेच बिचारीच मरण ठरलं!
२१.५.२०१५Tuesday, May 19, 2015

सुवास!

सुवास!
कोण्या एका बागेत शिरलो
फुलांच्या सुगंधाने मन
धुंध झाल, व्यापून गेल जणू
कोणत्या फुलांचा नक्की
वास येतो आहे सांगणं
खरच कठीण होत
नाकाची ही भलतीच परीक्षा
माझ्या कोणीतरी घेत होत,
नाकाची अवस्था बिकट होती
कोणत्या कोणत्या फुलानचा वास
ते घेत होत काही केल्या
काळत नव्हतं,
माझ सरळ नाक आता चक्क
नकट झाल होत
त्याला त्याची पर्वा नव्हती
ते आनंदात यथेछ भिजत
होत, अगदी हुरळून ते गेल होत.
असा स्वर्गीय आनंद आधी
कधी अनुभवला नव्हता
कोणत फूल आणि कोणता वास
हे आता गौण होत
येणारा वास जणू सर्व फुलांनी
मिळून त्याच्या वर लुटला होता!
त्या बरसातीत माझ मन
आनंदनी चिंब भिजत होत,
आपल्या या भाग्याचा मग त्यालाच
हेवा वाटला,
मन माझ पण सुखावल
मग त्याला जणू दृष्टांत झाला,
सगळं जग असच तर असू शकत
आपणच उगीचच ते वेगळं वेगळं
करून त्याचे सतत तुकडे करतो.
मग मनांनी ठरवलं
आता आपली कवाड सतत
उघडी ठेवायची, आणि फक्त
चांगल तेच बघायचं
वाईट जे दिसेल ते सुधारायचा
प्रयास करायचा आपल्या पासून
मग हळू हळू सगळं चांगलच होईल,
दुर्गंधी कदाचित कधीतरी नष्ट होईल
सारी दुनिया सुवासानी व्यापून जाईल.
खरच कदाचित एक दिवस असा
येईल आपण सगळेच
सुगंधी फुले होऊन जाऊ!
२०.५.२०१५
Monday, May 18, 2015

Land Acquisition Bill – Another view.

Land Acquisition Bill – Another view.
All discussion on this act is about farmers losing their land. But there is another side to this.
There are a lot of industries that have got government land at throw away rates years back and many of them never have utilised this land for manufacturing, the purpose for which this land was given to them. Godrej, Bombay Dyeing, Tata Motors, Bajaj, Kirloskars, Raymonds are a few examples of this.
Now many of them have shifted their manufacturing facilities somewhere else, many others are in the process of doing so. The land thus is now free. But many have already converted the land use to commercial purposes and the politicians have given in to their demands. So now some of them are busy developing these large tracks of land and making windfall gains!
Many textiles mills in Mumbai that have closed down have been able to commercial exploit their land. In spite of these gains many have not settled the claims of workers. Some of them had to surrender a part of their land back to government where the government was supposed to build low cost houses or social infrastructure. I am not sure all this has been done.
Now the question is why industries should be allowed to make these kinds of profits when land is in short supply and also the government seems to need land for industrial development. I think these companies must be asked to surrender part of this land and either new industry can be set up here or this land can be used for low cost housing, schools, hospitals, playgrounds etc.
This may bring down the prices of land and housing in and around the cities where rates are now beyond the grasp of most people.
The excess land in the possession of corporate must be taken over and in this case no compensation needs to be paid as the original purpose for which land was given is no more valid. Also the corporate can make money by developing the land that they will continue to have.
This needs serious discussion. Corporate sector in India always is after the government to give them some concession or the other. Now should be the payback time for them.
Will Mr. Modi and his government show the courage to do this? Will Congress and other political parties support such a move? It will be interesting to see. But a debate must begin.

19.5.2015

Friday, May 15, 2015

आहे ते बर आहे!

आहे ते बर आहे!
माझ्या कविताना कोणी चाली
लावून त्या गात नाही आहेत
हे फारच बर म्हणायचं
कारण न जाणो ती गाणी आवडली
लोकांना आणि ती सारखी
मग मलाच ऐकू येऊ लागली
असती तर मग माझ फारच
कठीण होत,
कारण कदाचित मग मी
हुरळून जाऊ शकतो की
मी किती चांगला कवी आहे
या भ्रमानी,
किंवा
मलाच अस वाटायचं
की काय मी भंगार
अस लिहल तरी कस होत!
पाहिल्यापेक्षा दुसर्‍याचीच
जास्त शक्यता आहे हे
मला माहीत आहे
म्हणूनच आहे ते
बर आहे हे माझ म्हणणं
अगदी मंनापासून आहे!

१५.५.२०१५

Wednesday, May 13, 2015

स्वप्न!

स्वप्न!
स्वप्न पाहता पाहता जागा झालो
कितीही वाईट असल स्वप्न तरी
भंगल तर मला दुःख होतच,
पण नंतर कळलं की हे दुःख
माझ्या पेक्षा माझ्या डोळ्यांना
जास्त झाल!
त्यांना जागेपणी सुंदर स्वप्न
बघायच वरदान आहे,
आणि मला स्वप्नात ही
नको ते दिसण्याचा शाप आहे!
१३.५.२०१५Sunday, May 10, 2015

Things to remember while making a Business Plan!

Things to remember while making a Business Plan!
If you have borrowed the idea from an old plan make sure you have understood it well. Do not copy with your eyes shut.
You can rest assured that if your financials show huge profits there is something terribly wrong with your projections and costing.
It is said that debt equity ratio can be 2:1; in practice you will never be able to have this kind of leverage especially when you are start up. 1:1 is what a bank may accept. Do not except a bank to take more risk on your idea than you will!
It is no crime to make losses in business in the early years. Many businesses make losses to start with. Loss is an asset in Balance sheet. Do not show it as Reserves!
BEP precedes profits. It can never be other way round except in some peculiar circumstances.
Any grant from government will come only after the commercial production commences. It takes years sometimes to get this money. Your financial requirements have to be met with without considering this grant or subsidy.
Capital can never be in fractions. Capital also cannot be the adjustment figure to tally balance sheet. How much capital a business will need has to be worked out.
Make sure that you do not hold inventory of raw materials when material is easily available locally. There is no reason to carry finished goods inventory unnecessarily.
Every business needs liquid cash so one cannot have 0 cash and bank balance!
Porter’s 5 forces model or BCG matrix etc need to be used only if required.
Past figures regarding a sector need to be latest. Five years old figures are useless. Growth rates must be known to you.
Only keeping the price of your product lower than competition is no guarantee that you will start selling your product. You have to be imaginative in promoting your product. Most plans show no such imagination at all!
Most plans show no use of material handling equipment at all. This is very strange.
Most entrepreneurs need money to survive unless they have provided for it by other sources. So not taking salary from business though commendable, but is in most cases impractical. A reasonable salary should be taken.
Many products in the early phases may not need an elaborate distribution chain. A distribution chain is costly and can make the product expensive to the end customers.
It is important to know everything that you can about your closest rivals. There is no point in comparing yourself with the market leader. He and you have nothing to do with each other for some years to come!
In a group presentation it is most important that all members of group are on the same page. You cannot have differences amongst yourselves. These differences come out when questions are asked. This creates a very bad impression. All members of the group must know the entire business plan. All should be able to speak on all aspects of the plan with authority, clarity, and most importantly confidence.
Your slides are your slides. Everything written on them you own and you must be able to explain it clearly.
These are common mistakes and they can be easily avoided. It just needs a little more honest effort and not doing things at the last movement.
10.5.2015


Saturday, May 9, 2015

Traffic Offences!

Traffic Offences!
Traffic offences are in news these days thanks to Salman Khan’s long awaited trial and all the drama. He is a celebrity. His case should have been decided long back. It has dragged on and on for years and now it will go to higher court, right up to the SC for sure. So there will be more delays before the final verdict is out. There were other cases involving the rich and influential in the past as well, that had dragged on and on.
What I see on the roads of Pune has convinced me long ago that there are many more Salmans out there who one day either going to cause death of some innocents or are going to be the victims themselves. All these reckless drivers of all ages and both genders are running riot on the roads with the air of they being right and others who are following the law are the ones who are actually in the wrong!
Jumping signals is normal for them, talking on the phone while driving is routine. I see Mothers with kids having scant regard for the safety of their own children while driving. From the young age children are taught by actions that traffic rules are not to be maintained! School buses and auto rickshaws ferrying school children also are this band wagon. Municipal buses, state transport and private buses are worst offenders.
So we have potential murderers running amok on all roads across the nation. You sometimes see worst kind of furious driving on Highways. It has scared me many times as cars at speed overtake from wrong side and cut the lane in front of me. One sees utter disregard as many vehicles come at you from the wrong side as if they are right and I am wrong. They will stare at you accusingly many times honour you with choicest bad words and point out they have their lights on and hence one has to let them pass.
Double parking on narrow roads in every city is a norm. With parking lights blinking many a times the drivers of the well do Madams and Sahebs double park as the owners of these luxury cars shop at leisure.
Most cities have roads that are dug up for something or the other adding to the chaos. The digging activities are never co-ordinated and hence same roads are dug up by different utilities. The latest fad is to concretising of roads even in lanes! There must be a big pay back in this.
In most cities one lane of a road is blocked for parking. Plus you have vendors occupying footpaths and pedestrians are forced to walk clearing hurdles all the way.
We also have police force that is mandated to regulate traffic and stop people from infringing the law. In Pune you see all policemen huddled at one place while traffic violations are on right under their noses. At some places they hide themselves so that catch one out of every 10 who are violating the rule and fine him or fleece him. Mumbai used to be much better policed city but I am afraid that the standards are falling there as well. The problem is ever increasing vehicles and police force not increasing in proportion.
It is therefore all right to be upset with Salman case. A people’s movement is required to really enforce simple traffic etiquettes like stopping at signal, using right lanes, not cutting lanes and not talking on phones while driving. Not riding a two wheeler with three people etc.
There is no point blaming the authorities alone. If we ourselves are sensible we can bring a lot of discipline on our roads and make our life and that of others a little safer!

9.5.2015